Rate this Content 0 Votes
Образование в българските неделни учебни заведения в чужбина
Завършилите българските неделни училища в чужбина деца ще могат вече да продължат обучението си в България без приравнителен изпит , реши Правителството. Те обаче трябва да имат издадено удостоверение за завършено обучение по български език и литература, по история и по география за определен клас. С постановлението се задължават ръководителите на неделни училища в чужбина да ги регистрират според законодателството на държавата, в която се намират. Освен това те трябва да се впишат в Просветното ни Министерство, че извършват такава дейност, да представят учебен план, за да получат финансови субсидии и учебници. По подробна информация може да прочетете тук: http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/decree/pms_334-2011_nedelni_uchilishta
Постоянно местоживеене в Гърция
Необходими документи за удостоверяване на постоянно местожителство на граждани от държави членове на Европейски Съюз:
1. Молба (дава се на място в службата)
2. Паспорт (оригинал) и фотокопие
3. Адиа Диамонис – фотокопие и оригинал, стикера (автоколито) на предишната. Вместо стикер може да се представи решението от Периферията за издаването на стикера. С тези документи се доказва петгодишния престой в Гърция.
4. Фотокопие от договора за наем, сметки за ток, телефон, вода (на ваше име). В случай, че нямате такива носете Екатаристико в оригинал и фотокопие.
5. Две снимки.
                        Информацията е предоставена от Отдел Чужденци на бул. П. Рали
От януари 2012г. край на блокчетата в ИКА ! Въведено е ЕРГОСИМО (ΕΡΓΟΣΗΜΟ)
ЕРГОСИМО – купони за плащане на осигуровки за работещите като домашни помощници. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ИКА-Институт за социално осигуряване), ЕТАМ-Единна каса за работещите на заплата. 

 

Със закон 3863/2010 от чл. 24 влиза в сила за първи път в Гърция така нареченото ЕРГОСИМО. Предоставя се възможност на всички, които ангажират работна ръка като домашни помощници, медицински сестри, придружители, болногледачки, бебегледачки, домашни учители, градинари, фризьори, маникюристки, дърводелци, електротехници и т.н. да могат лесно да ги ангажират при това напълно законно.

Работодателят отива в ЕЛТА (Гръцки пощи) или някоя банка и закупува броя ЕРГОСИМА който му е необходим, за да ги предостави на неговия работник срещу заплащане за което са се споразумели помежду си. Покупната цена на ЕРГОСИМО включва възнаграждението на работещия и съответните осигурителни вноски.

Работещия отива лично в ЕЛТА (Гръцки пощи) или някоя банка, за да осребри купоните си. Осигурителните вноски се прехвърлят автоматично от ЕЛТА (Гръцки пощи) или ΙΚΑ-ΕΤΑΜ и работещият осигурява правото си за пенсия и медицинско обслужване. Внесените годишни осигурителни вноски се приспадат от облагаемия доход на работодателя с 2/3 и от облагаемия доход на работещия с 1/3. Като документ заедно с данъчната декларация се подава годишното отчетно състояние, което се изпраща от ΙΚΑ-ΕΤΑΜ на работодателя.

Посредством този прост и лесен начин работодателят е напълно защитен от всякакъв вид обвинение за незаконно наемане на работна ръка, като същевременно заетият обезпечава своите осигурителни права за пенсия и медицинско обслужване. 

Административен директор на ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Ровертос Спиропулос

Източник в-к „Контакти”

Българите в чужбина могат да не плащат здравни вноски

В ЗЗО е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, които пребивават продължително в чужбина.

Дадена е възможност на тези лица при определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски. Съгласно чл. 40а от ЗЗО, българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни (смятано от датата на напускане на страната) в рамките на една календарна година, могат да не заплащат здравни вноски до края на съответната календарна година и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП.

Здравноосигурителните права на въпросните лица се възстановяват след невършени 6 месеца от тяхното завръщане в страната, в които лицата са започнали да се осигуряват по реда на чл. 40.

Извън тези случаи здравноосигурителните права на лицата след завръщането им в страната могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл.29, ал.3 от ЗЗО върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасянето на вноските.

На основание § 19, ал.1 от ПЗР на ЗЗО българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година в периода 1 юли 1999г. – 31 декември 2007 и дължат здравноосигурителни вноски за времето през което са били в чужбина се освобождават от това задължение ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.

В тези случаи лично или чрез упълномощено лице се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите образец, утвърден със заповед, издадена от министъра на финансите.

Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя.

Съгласно §19п в сила от 01.12.2012г. лицата по чл. 40а от ЗЗО, които са напуснали страната преди 31 декември 2011г. и не са подали предварително заявление, могат да го направят в срок до 31 декември 2012г.

Към заявлението се прилага декларация по образец, изготвена от Национална агенция на приходите, за датата на напускане на страната. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично или чрез упълномощени лице, по пощата или по електронен път (подписани с електронен подпис на подателя).

НОИ преустановява издаването на удостоверения за осигурителен стаж
Националният Осигурителен Институт (НОИ) уведомява заинтересованите лица, че считано от 19.10.2011 преустановява издаването на удостоверения за осигурителен стаж на основание на писмо на Министъра на труда и социалната политика, с което се оказва , че не следва да се издават удостоверения за осигурителен стаж от НОИ, които да послужат на заинтересованите лица в други държави. Телефон за контакт по въпроси свързани с прилагането на европейските регламенти и международните договори; 
Консултации при болест, майчинство и безработица: 02-926-16-83 и 02-926-16-22 
Консултации за пенсионни права: 02-926-16-46 и 02-926-16-04 
Справки по пенсионни преписки: 02-926-16-26 и 02-926-16-80
Какви промени настъпват при получаващите помощи като безработни (επίδομα ανεργίας )
От 1ви Февруари настъпват промени в обслужването на регистрираните като безработни към Службите по заетостта. По конкретно за записване в бюрата по труда ще се изисква само представянето на необходимите документи, а презаписване ще се извършва за всички в началото на всяко тримесечие. Така подпомагания безработен, който се задължаваше да се явява лично в службите веднъж месечно, за да си осигури полагащите му се помощи сега не е нужно да го прави всеки месец, а по веднъж на тримесечие. 

 

Например, един безработен на който е отпусната помощ за срока от 12 месеца ще трябва да се яви в службата общо 5 пъти за този срок (първия път за да подаде молба за подпомагане)за разлика от 13 пъти както беше по закон до този момент. В същото време изплащането на помощите е автоматизирано, за по добро обслужване на гражданите.

С решение на Управителния съвет на организацията процедурите прилагани досега се променят както следва:

Изисквания при регистриране в бюрата по труда

Записването на безработното лице в организацията се извършва само с личното му присъствие в бюрата на Агенцията по заетостта по местоживеене или на последната му месторабота. За да се регистрира безработното лице трябва да представи следните документи:

• Последното Екатаристико, или по липсата на такова копие от последната данъчната декларация което е подал - Е1 или се попълва Клетвена декларация (Υπεύθυνη Δήλωση) заверена от Данъчната служба.

• За удостоверение за пребиваване се представя копие от сметка ΔΕΚΟ, или телефонна на негово име или на член от семейството му. Също така може да представи и копие от договор за наем.

• Документ за самоличност

• АМКА

• Разрешително за работа и пребиваване ако лицето е от страна извън ЕС

Важно! Всеки безработен, който желае да кандидатства за субсидия трябва да се яви и да подаде молба за такава в рамките на 60 дни от прекратяването на трудовите си отношения! На място той получава копие от формуляра с който периодично може да ходи да получава информация кога ще излезе решението. Когато решението излезе лицето трябва да се яви отново лично и на място да се осведоми за точните дати на които требва да се записва. Ако той не се яви в рамките на две последователни тримесечия автоматично губи правата си. Ако са налице основания за спиране или прекратяване на субсидията, всеки получаващ такава безработен е длъжен да уведоми службата в рамките на 8 дни и не по-късно от изтичането на месеца. В противен случай той може да бъде подведен под наказателна отговорност.

Лично присъствие и изплащане на помощите

Личното поява на субсидираното лице в определените от службите дати вече е абсолютно наложителна, за да продължи да получава отпуснатите му помощи.

NEWS 247 | News247.gr – Πεμ, 26 Ιαν 2012

 

Как се изчислява пенсията
От началото на 2012 г. влязоха в сила промени в Кодекса за социално осигуряване, за съдържанието на които хората научаваха повече от коментарите на държавните органи, политиците синдикалистите и работодателите, преразказани в медиите. 
Промените бяха мотивирани както с общоевропейските тенденции за удължаване на трудовия живот, така и демографските проблеми на страната, че дори и нуждата от по-висок рейтинг и по-ниски лихви. На първо място пенсията зависи от дохода, върху който официално се начисляват осигурителните вноски. Именно от този доход зависи т. нар индивидуален коефициент. При пресмятането му се взимат под внимание най-добрите 3 години от стажа преди 1 януари 1997 г., които всеки кандидат пенсионер има право сам да избере. След тази дата обаче се отчитат абсолютно всички вноски в годините до датата на пенсионирането. След като индивидуалният коефициент е определен, той се умножава по средномесечния осигурителен доход за страната през последните 12 месеца преди пенсионирането, който НОИ обявява всеки месец. Към 31 декември 2011 г., например, е била 594.15 лв. Към края на януари вече е 595.94 лв. Така вече е пресметнат доходът, от който се изчислява пенсията. Той се умножава със сумата, образувана от по 1.1% за всяка година осигурителен стаж. пенсиониралите се след 2017 г. ще ползват коефициент от 1.2% годишно. Когато човек реши да остане на работа дори вече да има право на пенсия, всяка прослужена година се индексира с повече - 3 процента. От общото правило има изключение, което засяга хората с най-високи доходи. Става дума за "тавана на пенсиите" – ограничение, което не позволява на осигурявалите се върху големи суми да получават съответно повече. По закон то ще отпадне от 2014 г. за новите пенсии, но в момента тече дискусия дали да продължи да се прилага и за всички останали. В поредицата досега: Пенсионирането - какво ново: как да пресметнем след калко години ще придобием право на пенсия и какъв осигурителен стаж ще се очаква да сме натрупали дотогава. Какви са правата на хората с твърде малък осигурителен стаж. Следва: как ще се пенсионират хората с по-специфичните първа и втора категория труд и как се "купува" трудов стаж. Задавайте въпроси на elenag@dnevnik.bg
dnevnik.bg
И самоосигуряващите се лица декларират вноските си до 2 май
26.04.2012 Националната агенция за приходите (НАП) напомня на самоосигуряващите се, че освен данъчна декларация имат задължение да подават и две осигурителни декларации – Декларация образец 1, която се подава всеки месец и Декларация образец 6, която се подава еднократно в срока на подаване на годишната данъчната декларация - до 2 май 2012 година. 
Декларация образец 6 съдържа данни за дължими осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица. Подава се еднократно в срока на подаване на годишната данъчната декларация, съответно срока, в който те са задължени да представят справки №1 и №2 от данъчната декларация. Тези справки служат за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски. Декларация образец 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", както и за облагаемия доход. Този вид декларация се подава ежемесечно до 10 дни след като са платени дължимите осигурителни вноски или еднократно до 20 февруари 2011 година, ако са избрали да се осигуряват само за фонд „Пенсии" на Държавното обществено осигуряване. 
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2011 година е 420 лева, а максималният е 2000 лева. Изключение правят земеделските производители, за които минималният осигурителен доход е 240 лв. 
29 200 са регистрираните самоосигуряващи се лица в НАП Варна, които упражняват свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация (журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт – счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители и др.), а така също и лица, извършващи търговска дейност като ЕТ, собственици или съдружници в търговски дружества, регистрираните земеделски производители. НАП напомня, че от 1 януари 2010 година самоосигуряващите се лица внасят осигурителните си вноски по собственото си ЕГН, а не по БУЛСТАТ на дружеството, чрез което са декларирали, че ще се осигуряват. За неподадена декларация в срок или посочени в декларацията неверни данни с цел да се избегне плащането на задължителни осигурителни вноски, самоосигуряващото се лице се наказва с глоба от 250 лева за всеки отделен случай. 
Допълнителна информация за декларирането и плащането на осигурителните вноски самоосигуряващите се лица могат да получат на цената на градски разговор от цялата страна на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 или на електронна поща infocenter@nra.bg
Добавка към пенсията - промени от 6.02.12
Циркуляр на ИКА / ИСО/) номер 9/6.2.12 (КОРЕКЦИЯ) Определяне на сумата за минимално възнаграждение с цел предоставянето на добавка към възнаграждението.

Досегашното увеличение се изчисляваше на базата на общото време на осигуряване в страната (Гърция), като минималното възнаграждение бе приравнено към увеличаването на всички срокове на осигуряване на минималната граница.

Досегашното тълкуване на закона утежни Института за Социално Осигуряване с допълнителни суми за стаж, който не е заработен в Гърция, се изменя и от тук нататък са валидни следните приложения:

в)За случаите на пенсиониране, при които се прилагат Двустранните Договори от класически тип и след като осигурителното време (стаж) в Гърция е по-малък от 4500 осигурителни дни (без обосноваване на автоматично право в Гърция) не се изчисляват увеличаване на долната граница на пенсията.

 

Източник: в-к "Контакти", Атина

 

Образование в българските неделни учебни заведения в чужбина
Завършилите българските неделни училища в чужбина деца ще могат вече да продължат обучението си в България без приравнителен изпит , реши Правителството. Те обаче трябва да имат издадено удостоверение за завършено обучение по български език и литература, по история и по география за определен клас. С постановлението се задължават ръководителите на неделни училища в чужбина да ги регистрират според законодателството на държавата, в която се намират. Освен това те трябва да се впишат в Просветното ни Министерство, че извършват такава дейност, да представят учебен план, за да получат финансови субсидии и учебници. По подробна информация може да прочетете тук: http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/decree/pms_334-2011_nedelni_uchilishta

 

Топ реклами

Топ реклами

 
 

Дежурни аптеки

Статистика на сайта

17745 посещения

7705 нови посетителя

59% са добавили този сайт в предпочитани